Polítiques de lluita contra l’abandonament escolar


socials_5UUn dels objectius central del projecte ABJOVES consisteix en explorar el disseny i les característiques de les polítiques de lluita contra l’abandonament escolar, definides i aplicades a nivell europeu, estatal i autonòmic.

La importància d’aquest objectiu radica en la necessitat de conèixer les propostes d’intervenció existents des de tres escales de decisió i intervenció política -europea, estatal i autonòmica- en torn a la nostra temàtica d’estudi. Específicament, es tracta d’identificar i sistematitzar les diferents polítiques i programes adoptats per diferents Comunitats Autònomes per afrontar el repte de l’abandonament escolar prematur, identificant les seves similituds i diferències així com els seus límits i oportunitats per aconseguir els objectius que es proposen.

Un dels punts forts del projecte ABJOVES és l’aplicació de la metodologia de l’avaluació realista de les polítiques de lluita contra l’abandonament escolars. Aquesta metodologia, proposada per Ray Pawson, entén que tota política pública amaga una determinada teoria del canvi, sigui més o menys explicitada. És a dir, tot programa social es basa en hipòtesis, en supòsits sobre l’origen i les causes del “problema” sobre el que pretén intervindre i sobre les possibles millores que generarà la intervenció del programa. Així, l’objectiu de l’avaluació realista és identificar els supòsits causals en que es basen les polítiques; les seves lògiques internes; les seves raons de ser.

Es tracta, en definitiva, de “problematitzar” els conceptes que utilitzem per analitzar els sistemes i les polítiques educatives, sense donar per descomptat el seu significat; de identificar les diferents representacions i interpretacions que s’amaguen sota conceptes i propostes educatives que -a primera vista- poden semblar similars o inclús idèntics; de captar els interessos -manifestos i latents- que s’amaguen sota la concepció, disseny i implementació de determinats programes i polítiques educatives.

Traslladar aquesta lògica al camp de l’abandonament escolar implica interrogar-se sobre qüestions com les següents: Per què en determinats contextos es dona prioritat a uns programes enlloc que altres? Per què adquireixen major legitimitat certes decisions polítiques que altres i com es legitimen tals decisions? Per què es privilegien determinats perfils de beneficiaris en relació a altres i com es justifica la selecció de perfils? Quin és el concepte d’èxit i el concepte de fracàs que s’amaga sota el disseny de determinades polítiques? Etc.

A partir d’aquesta metodologies, el projecte ABJOVES ha portat a cap nombroses entrevistes amb tècnics i polítics responsables del disseny i aplicació de polítiques de lluita contra l’abandonament escolar, tant a la Comissió Europea, com en el Ministeri d’Educació i en les Administracions Educatives de les diferents Comunitats Autònomes objecte d’estudi del projecte. També s’ha desenvolupat un rigorós anàlisis documental dels principals documents produïts per les Administracions Educatives en relació als programes i polítiques de lluita contra l’abandonament escolar.
Actualment s’estan concloent els anàlisis de cada comunitat i es començarà amb el anàlisis comparatiu. Aquí poden veure’s alguns dels exemples dels informes autonòmics sobre anàlisis de polítiques.

Les principals polítiques analitzades son les següents:

Andalucía

Asturias

Baleares

Catalunya

País Vasco

Valencia

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!